Algemene Voorwaarden

I. Algemeen 

1. Overeenkomsten

1.1 In deze leveringsvoorwaarden hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:
Leveringsvoorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden van JAKOBES BOUW BV.
Schriftelijk: betekent berichtgeving via de post, per fax of op elektronische wijze..
Wederpartij: de partij met wie JAKOBES BOUW BV een overeenkomst sluit (waaronder afnemers, opdrachtgevers of (proef)abonnees) waarop de Leveringsvoorwaarden toepasselijk zijn.
1.2 Op alle overeenkomsten tussen JAKOBES BOUW BV en haar Wederpartijen zijn, behoudens voor zover hiervan uitdrukkelijk Schriftelijk van wordt afgeweken, deze Leveringsvoorwaarden van toepassing. Algemene voorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing op overeenkomsten met JAKOBES BOUW BV. De in afdeling II. vermelde voorwaarden zijn aanvullend van toepassing op de daarin omschreven specifieke door JAKOBES BOUW BV aangeboden producten of diensten. Indien de voorwaarden van afdeling II. afwijken van het bepaalde in deze algemene afdeling, prevaleert ten aanzien van specifieke producten en diensten het in afdeling II. bepaalde.
1.3 De door JAKOBES BOUW BV gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De inhoud van folders, brochures, advertenties en enig ander (reclame)materiaal (al dan niet elektronisch) bindt JAKOBES BOUW BV niet. Een aanbiedingsprijs gemaakt in dergelijk (reclame)materiaal is geldig gedurende 30 dagen.
1.4 Overeenkomsten met JAKOBES BOUW BV komen tot stand door het plaatsen van een Schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling of aanvrage bij JAKOBES BOUW BV en de aanvaarding door JAKOBES BOUW BV hiervan. De Wederpartij aanvaardt door zijn mondelinge of Schriftelijke bestelling of aanvrage deze Leveringsvoorwaarden. Een bestelling of aanvrage geldt als aanvaard door JAKOBES BOUW BV voor zover zij niet binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling of aanvrage aan de Wederpartij uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.
1.5 Tussen partijen geldt de inhoud van de bestelling of aanvrage van de Wederpartij zoals deze door JAKOBES BOUW BV is ontvangen. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij de bestelling of aanvrage komen voor rekening en risico van de Wederpartij.
1.6 De door de Wederpartij bij een bestelling of aanvrage verstrekte gegevens worden verzameld en opgenomen in het klantenbestand van JAKOBES BOUW BV, en verwerkt conform het Privacy Statement van JAKOBES BOUW BV. De verwerking van klantgegevens door JAKOBES BOUW BV is gemeld.
1.7 Op alle overeenkomsten met JAKOBES BOUW BV met betrekking tot advertentieplaatsingen (daaronder begrepen alle overeenkomsten met adverteerders en bemiddelaars) zijn in aanvulling op deze Leveringsvoorwaarden de geldende versie van de Regelen voor het Advertentiewezen van toepassing, uitgegeven door de Raad van Orde en Toezicht voor het Advertentiewezen (ROTA). Bij tegenstrijdigheid van deze Leveringsvoorwaarden met de Regelen voor het Advertentiewezen prevaleren de Regelen voor het Advertentiewezen.
1.8 Voor zover op overeenkomsten met Wederpartijen dwingendrechtelijke bepalingen uit de Wet op de Vaste Boekenprijs van toepassing zijn, zal JAKOBES BOUW BV handelen in overeenstemming met deze bepalingen.

2. Betaling

2.1 Betaling van facturen dient zonder inhouding of korting te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de door JAKOBES BOUW BV in de factuur aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta.
2.2 De termijn van 30 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de Wederpartij derhalve zonder ingebrekestelling in verzuim.
2.3 Onverminderd de gevolgen die het Burgerlijk Wetboek aan verzuim verbindt, is JAKOBES BOUW BV in geval van niet (tijdige) betaling van een factuur gerechtigd tot vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand die worden gefixeerd op 5% van de hoofdsom, met een minimum van € 150,– inclusief BTW.
2.4 De door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
2.5 De Wederpartij mag een schuld uit een overeenkomst met JAKOBES BOUW BV niet met enige vordering op JAKOBES BOUW BV verrekenen.
2.6 JAKOBES BOUW BV behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.
2.7 Geleverde producten blijven eigendom van JAKOBES BOUW BV totdat volledige betaling, ook van de in artikel 2.3 genoemde kosten, heeft plaatsgevonden.

3. Klachten/retourzendingen

3.1 Klachten over geleverde producten of diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen xx dagen na factuurdatum Schriftelijk te worden voorgelegd aan JAKOBES BOUW BV. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.
3.2 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien is voldaan aan het bepaalde in artikel 3.1, de producten onbeschadigd zijn en in de originele verpakking met bekwame spoed worden teruggestuurd. Consumenten zijn gerechtigd producten binnen 7 dagen zonder opgaaf van redenen te retourneren.
3.3 De volgende producten kunnen niet retour worden gezonden: producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Wederpartij, zoals Printing on Demand; producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn; producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de Wederpartij de verzegeling daarvan heeft verbroken; en kranten en tijdschriften.


4. Abonnementen; voorwaarden levering producten en diensten; prijzen

4.1 Abonnementen waarvoor een vastgestelde prijs geldt, worden jaarlijks voorafgaand aan de maand waarin het abonnement is ingegaan gefactureerd. Abonnementen waarvoor een paginaprijs of stuksprijs geldt worden periodiek (meestal per kwartaal) of per aanvulling achteraf gefactureerd voor de in de afgelopen periode ontvangen pagina’s. Kopers van producten waarvoor een paginaprijs of stuksprijs geldt, worden automatisch geabonneerd op het betreffende product en ontvangen de verschijnende aanvullingen tegen de geldende paginaprijs of stuksprijs. Alle abonnementstarieven zijn inclusief verzendkosten binnen Nederland, tenzij anders vermeld.
4.2 Abonnementen hebben een minimum looptijd. Partijen kunnen ieder Schriftelijk opzeggen tegen het einde van de minimum looptijd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Abonnementen waarvoor een vastgestelde prijs geldt, worden behoudens opzegging op grond van de vorige zin telkens verlengd voor de duur van de oorspronkelijke looptijd, waarbij partijen tegen het einde van de verlengde looptijd Schriftelijk kunnen opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Abonnementen waarvoor een paginaprijs of stuksprijs geldt kunnen na het verstrijken van de minimum looptijd Schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
4.3 Proefabonnementen zijn abonnementen aangegaan ter kennismaking met één of meerdere JAKOBES BOUW BV producten voor beperkte duur. De proefabonnee mag binnen een termijn van 6 maanden na afloop van het proefabonnement van een JAKOBES BOUW BV product niet opnieuw een proefabonnement ter zake van hetzelfde JAKOBES BOUW BV product aanvragen. JAKOBES BOUW BV is gerechtigd het proefabonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen nadat is vastgesteld dat de proefabonnee in een periode van 6 maanden daaraan voorafgaand reeds een proefabonnement ter zake van hetzelfde JAKOBES BOUW BV product heeft afgenomen.
4.4 JAKOBES BOUW BV is gerechtigd de prijzen van abonnementen en andere door JAKOBES BOUW BV te leveren producten en diensten jaarlijks te indexeren.
4.5 Voorts is JAKOBES BOUW BV gerechtigd prijsverhogingen door te voeren die voortvloeien uit van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen.
4.6 JAKOBES BOUW BV is naast de in artikel 4.4 en 4.5 genoemde gevallen gerechtigd de prijzen eenzijdig te verhogen. JAKOBES BOUW BV stelt de Wederpartij zo mogelijk tenminste 1 maand voor het intreden van de wijzigingen Schriftelijk op de hoogte.
4.7 JAKOBES BOUW BV kan het abonnement of andere levering Schriftelijk met onmiddellijke ingang beëindigen, wanneer de Wederpartij in gebreke is in de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surséance van betaling aanvraagt, een aanvrage voor het faillissement van de Wederpartij is ingediend, of indien hij zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.
4.8 Het is Wederpartijen niet toegestaan om, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van JAKOBES BOUW BV, rechten en/of plichten die hij aan een overeenkomst met JAKOBES BOUW BV ontleent over te dragen aan een derde. JAKOBES BOUW BV kan haar rechtsverhouding tot een Wederpartij en de afzonderlijke rechten en/of verplichtingen die JAKOBES BOUW BV aan die rechtsverhouding ontleent aan een derde overdragen.

5. Aansprakelijkheid

5.1 De aansprakelijkheid van JAKOBES BOUW BV voor schade – waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade, die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de door JAKOBES BOUW BV uitgegeven informatie (in de meest ruime zin des woords) – die de Wederpartij lijdt doordat JAKOBES BOUW BV tekortschiet in de nakoming van een overeenkomst of in verband met de uitvoering van een overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten.
5.2 Artikel 5.1 geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van JAKOBES BOUW BV of diens bedrijfsleiding. De aansprakelijkheid voor zulke schade is beperkt tot aansprakelijkheid voor directe schade aan zaken (computerprogramma’s en gegevensbestanden daaronder begrepen) en directe schade door dood of letsel en voorts beperkt tot de factuurwaarde of, indien sprake is van een duurovereenkomst, de vergoeding die de Wederpartij de laatste maand heeft betaald.
5.3 Onder de in artikel 5.1 genoemde informatie wordt in elk geval mede verstaan de inhoud van advertenties en/of aan natuurlijke of rechtspersonen wettelijk voorgeschreven publicaties, voor zover die door (een) ander(en) dan JAKOBES BOUW BV zijn samengesteld.
5.4 De Wederpartij vrijwaart JAKOBES BOUW BV tegen alle aanspraken van derden in verband met JAKOBES BOUW BV gesloten overeenkomsten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die JAKOBES BOUW BV in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.


6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door JAKOBES BOUW BV uitgegeven werken, informatie op informatiedragers, (de toegankelijkheidsstructuur van) Online producten en print-outs daarvan berusten bij JAKOBES BOUW BV of haar licentiegevers. Onder intellectuele eigendomsrechten worden mede begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge de Richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van databanken. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door JAKOBES BOUW BV of bij wet toegestaan, mag niets uit de door JAKOBES BOUW BV uitgegeven publicaties op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand. Onverminderd zijn aansprakelijkheid jegens JAKOBES BOUW BV wegens schade ontstaan door de schending van zijn verplichtingen, is de Wederpartij verplicht van diegene aan wie hij al dan niet tijdelijk en op welke wijze dan ook door JAKOBES BOUW BV uitgegeven werken ter beschikking stelt, te bedingen dat diegene de in dit artikel genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding (telkens) aan derden zal opleggen.
6.2 Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele eigendom uit (software)materiaal van JAKOBES BOUW BV te verwijderen of te wijzigen.


7. Verjaring/verval

Alle rechtsvorderingen jegens JAKOBES BOUW BV, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.


8. Wijzigingen

8.1 Wijzigingen, aanvullingen of veranderingen van een overeenkomst met een Wederpartij, anders dan conform artikel 4.4 tot en met 4.6 van deze Leveringsvoorwaarden, zijn slechts geldig indien deze Schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
8.2 JAKOBES BOUW BV is gerechtigd de Leveringsvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de Leveringsvoorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten. JAKOBES BOUW BV zal wijzigingen van de Leveringsvoorwaarden bekend maken op www.jakobesbouw.nl. De gewijzigde Leveringsvoorwaarden treden twee weken na de bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking bepaald.


9. Partiële nietigheid

9.1 Indien een bepaling uit een overeenkomst met een Wederpartij en/of deze Leveringvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of deze Leveringsvoorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke tekst invulling wordt gegeven.

10. Geschillen en toepasselijk recht

10.1 Alle geschillen ter zake van de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met JAKOBES BOUW BV worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. Indien dit een andere dan de wettelijk bevoegde rechter is, geeft JAKOBES BOUW BV de Wederpartij een termijn van 1 maand nadat JAKOBES BOUW BV zich Schriftelijk op dit beding heeft beroepen, om Schriftelijk voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter te kiezen.
10.2 Op deze Leveringsvoorwaarden en overeenkomsten waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de totstandkoming, uitleg en uitvoering van dergelijke overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.